Roast

  • Thumbnail for KOVAKKAI ROAST

    KOVAKKAI ROAST

    KOVAKKAI ROAST  Kovakkai, is it known as Tamil, is also known by different names Ivy gourd, Tentil in Marathi, Dondakaaya in Telugu, and Tindora in Hindi.…

    View Recipe